Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na
kmetiji in za katere prejemamo podporo iz Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati:
Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k
ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode,
rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Glavne aktivnosti:
Kmetija XY je od leta XY vključena v ekološko pridelavo grozdja
(podukrep 11.2) ter od leta XY v ekološko pridelavo oljk (podukrep 11.2) ali tudi
predelavo – vino in oljčno olje – kaj je zapisano na certifikatu? S tem se obvezuje, da
mora ves čas trajanja obveznosti izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in
zahtevami, opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, v času
trajanja obveznosti mora najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja, vsako leto
mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo grozdja, oljk…., ki
ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji:
Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati:
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno
gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja
podnebnim spremembam.

OPERACIJA SADJARSTVO
Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je
ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO
Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je
ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

asd1
sl_SISlovenian
en_USEnglish sl_SISlovenian